Ordenskapitel

Hans Majestets Ordenskapitel er Ordenens valgforsamling. Ordenskapitlet velger efter nøye overveielse Ordenens embetsmenn og beslutter efter instilling fra Indstillingskollegiet utdeling av ordener. Ordenskapitlet avgir også innstillinger til Stormester angående utnevnelse av ytterligere medlemmer til Hans Majestets Hof og Stab. 

Ordenskapitlet møtes normalt hvert fjerde år efter befaling fra Stormester, da det skal forberedes Grisefest med ordensutdeling.

Ordenskapitlet består av:

  • Stormesteren
  • Ordenens tre embetsmenn (Kantsler, Skatmester og Ceremonimester)
  • De tre Ordenskancellister
  • Alle tilstedeværende Storkors
  • Alle tilstedeværende Kommandører
  • De to eldste riddere To medlemmer av Studentersamfundets styre
  • Studentersamfundets øknonomiansvarlig

Dersom færre enn 18 medlemmer har erklært at de kan møte, inviteres flere riddere, slik at tallet fylles.