STATUTTER for Den akademiske Orden BOKUGLEN 

Indstiftet 29.10.1924. Statutter fra 1924, endret i 1989, 1993,1997 & 1999.

§ 1 - OM FORMÅL

  1. Denne orden er innstiftet for å belønne dem som som i særlig grad har gjort seg fortjent ved arbeid i friundervisningen. Bokuglen utdeles til fortjente medlemmer av Undervisningsutvalget i Det Norske Studentersamfund.
  2. Ordenen kan videre tildeles for innsats for folkeopplysning generelt, gjennom tilsvarende aktivitet innen Studentersamfundet, og desslike for fremragende undervisningsvirksomhet ved Universitetet i Oslo.
  3. Ordenen kan i spesielle tilfelle tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en innsats for populærvitenskap og folkeopplysning.
  4. Ordenens festdag er 29. oktober.

  § 1 B - OM KLASSER

  (1) Ordenen utdeles i følgende klasser:

  • Klasse (1) for Friundervisningen i Oslo
  • Klasse (2) for undervisningspolitisk og administrativ virksomhet ved Universitetet i Oslo, samt kultur og opplysningsvirksomhet i Det Norske Studentersamfund m.m.
  • Klasse (3) for undervisningsvirksomhet ved Universitetet i Oslo
  • Åpen klasse (klasse 4) Honori causa

  § 2 - OM GRADER

  (1) Ordenen utdeles i tre grader: 

  • Storkors
  • Kommandør
  • Ridder

  (2) Utnevnes en fra lavere til høyere grad, blir lavere grads insignia å tilbakelevere ordenskapitlet.

  § 3

  (opphevet)

  § 4 - OM INSIGNIER M.M.

  (1) Ordenens insignier er følgende:

  En ugle, sittende i overkanten av en oppslått bok, omgitt av en krans. 

  Uglen fremtrer i relieff mot en jonisk søyle. Insigniet er forgylt.  

  For Storkors: Ordenstegnet i bredt, høyrødt vatret skulderbånd med gule sidestriper, bæres fra høyre til venstre.

  For Kommandører: Ordenstegnet i smalt, høyrødt, vatret bånd om halsen, for klasse 2 og 3 med en gul stripe litt inn fra hver ytterkant.

  For Riddere: Ordenstegnet i smalt, høyrødt, vatret bånd på venstre side av brystet, for klasse 2 og 3 med en gul stripe litt inn fra hver ytterkant.

  (2) Insigniene forblir ordenens eiendom.

  § 5 - OM ORDENSDIPLOM

  (1) Med ordenen følger et Ordensdiplom, som undertegnes av ordenskapitlets ordinære medlemmer.

  § 6 - OM INNSTILLINGER

  (1) Innstillinger til utnevnelse innhentes etter behov hos ordenens øvrige medlemmer, og i de fora der det er naturlig å forhøre seg. 

  (2) Ordenskapitlet er ikke bundet av de avgitte innstillinger, og har adgang til å utnevne ikke-innstilte kandidater dersom spesielle forhold taler for dette.

  § 7 - OM ORDENSKAPITLET

  (1) Ordenskapitlet, som fortrinnsvis velges av og blant ordenens innehavere, består av tre ordinære medlemmer, hvorav en er Stormester. 

  I tillegg møter som rådgivere i ordenskapitlet følgende ekstraordinære medlemmer; Universitetsdirektøren, Leder for SiO Læringsmiljø, Studentersamfundets viceformann eller organisasjonssekretær (efter Samfundets valg). 

  (2) Ordenskapitlet møtes normalt minst en gang i året for å vurdere aktuelle kandidater. Dette møtet skal avholdes så tidlig at utdeling kan finne sted på Universitetets årsfest.

  (3) Ordenskapitlet forestår dekoreringer. Det føres protokoll over dekorandi med ordenskapitlets begrunnelse for dekoreringen.

  (4) Ordenskapitlets ordinære medlemmer bærer som embedstegn en krasjan med ordenstegnet, og har rett til å bære insigniene for høyeste rangklasse.

  (5) Ordenskapitlets ekstraordinære medlemmer bærer som embedstegn de for denne gruppe fastsatte insignier .

  § 8 - OM TILDELINGER

  (1) Storkors tildeles normalt kun som Honori Causa-tildelninger.

  (2) For å oppnå kommandørs grad kreves enstemmighet innen ordenskapitlet.

  (3) For å oppnå ridders grad kreves 2/3 flertall innen ordenskapitlet.

  § 9 - OM ORDENSPROMOTIONER

  (1) Ordenspromotioner finner sted på Ordenenens festdag eller når ordenskapitlet finner grunn til det.

  (2) For klasse 1 bør utdeling av ordner i almindelighet skje ved de femårige fester for Friundervisningens stiftelse (oktober 1924, 1929, 1934, 1939 etc.).

  (3) For klasse 2 finner utdeling av ordner normalt sted på Studentersamfundets årsfest 2. oktober, dersom Ordenskapitlet har funnet frem til egnede kandidater.

  (4) For klasse 3 og 4 finner utdeling av ordner normalt sted på Universitetets årsfest 2. september, dersom Ordenskapitlet har funnet frem til egnede kandidater.

  (5) Dekorandi avlegger et gebyr tilsvarende de med utdelingen forbundne utgifter. 

  Ordenskapitlet kan dispensere fra dette punkt.

  § 10 - TAKKEFOREDRAG

  Dekorandi plikter å holde et takkeforedrag i Det Norske Studentersamfund efter dettes ønske. Hvis ønskelig kan dette publiseres i et dertil egnet fora.

  § 11 - OM VALG OG SUPPLERING AV ORDENSKAPITLET M.V.

  (1) Ordenskapitlet (jfr. § 7) velges når det oppstår vacanse. Kapitlet er beslutningsdyktig kun når alle tre ordinære medlemmer er til stede. Kapitlet kan fatte beslutninger gjennom sirkulasjon av dokumenter e.l. prosedyrer.

  (2) Dersom prosedyren i 1. ledd ikke er gjennomførbar, må varamenn innkalles. Disse tilkalles i nødvendig utstrekning blant tidligere utnevnte kommandører.

  (3) Ordenskapitlet supplerer seg selv når vacanse oppstår. Skulle to av Ordenskapitlets ordinære medlemmer falle fra så hurtig at Ordenskapitlet kun består av èn person, fungerer denne som Stormester a.i., og innkaller valgforsamlingen som består av alle kommandører og riddere i klasse 2. 

  (4) Valgforsamlingen kan kun oppnevne to ordensinnehavere til Ordenskapitlet, Stormesteren a.i. er ikke på valg men leder valgforsamlingen.

  § 12 - OM ENDRINGER

  (1) Forandring i nærværende statutter bestemmes av ordenskapitlet med 2/3 majoritet.