STATUTTER for STUDENTERSAMFUNDETS TEATERS ORDEN "DEN HVIDE KNAP" Indstiftet 1899

Statutter vedtatt 24. oktober 1899 med senere forandringer bl.a. i 1997 & 2009.

§ 1

Denne orden er innstiftet for å belønne utmerkede fortjenester av Studentersamfundets Teater, og tilsvarende aktiviteter.

§ 2

 1. Ordenens Herre og Stormester velges av og blandt ordenens innehavere for et tidsrum av 8 år.
 2. Stormesteren opbevarer ordensseglet og ordenens øvrige eiendele, hvoriblandt statuttene, hvis overholdelse han påser.
 3. Han bærer under sin funksjonstid den for ordenens høieste grad fastsatte dekorasjon.

§ 3

1. Ordenen inndeles i 3 grader, nemlig:

 • Storkors
 • Kommandør
 • Ridder

2. I almindelighet kan ingen utnevnes til storkors uten å ha vært kommandør, eller til kommandør uten å ha vært ridder.

§ 4

(1)    Ordenens embedsmenn er:

    a)  En Kantsler, der har å utføre Stormesterens gjennom ordenskapitlet gitte beslutninger ordenen vedkommende.  Kantsleren velges av ordenskapitlet for et tidsrum av 8 år.

    b)  En Ceremonimester, der forvalter ordenskassen, besørger anskaffelsen av dekorasjoner, oppebærer         ordenens inntekter og forestår dens utbetalinger.  Han avlegger regnskap, når Stormesteren befaler. Som          Skattmester fungerer den av Studentersamfundet valgte teaterchef.

    c)  En Skattmester, der fungerer som sekretær fører protokollen ved ordenskapitlets forhandlinger og register over ordenens medlemmer.  Endvidere ordner han efter Stormesterens nærmere bestemmelse          det ceremonielle ved ordensfester og øvrige møter.

(2)    Disse tre embedsmenn bærer i sin funksjonstid den for ordenens høieste grad fastsatte dekorasjon.

(3)     Dessuten velges en Ordensherold for 8 år ad gangen. 

§ 5

Ordenends insignier er følgende:

For Storkors: Ordenstegnet i bredt grønt skulderbånd med gule sidestriper; bæres fra høire til venstre.

For Kommandører: Ordenstegnet i smalt bånd av farve som storkors; bæres om halsen.

For Riddere: Ordenstegnet i bånd som kommandører; bæres på venstre side av brystet.

§ 6

 1. Ordenskapitlet, der bør sammenkalles senest 14 dage før teaterfesten, består av teaterchefen, ordenens innehavere av kommandør og storkors rang, samt ordenens Stormester og øvrige embedsmenn.
 2. Ingen beslutning kan fattes i ordenskapitlet medmindre 9 - ni - medlemmer er tilstede.  I tilfelle av stemmelikhet gjør Stormesterens stemme utslaget.  Stormesteren sammenkaller og presiderer i ordenskapitlet og i hans forfall kantsleren.

§ 7

 1. Ordensutnevnelser foregår, når ordenskapitlet herom fatter beslutning, normalt  dog ikke hyppigere enn hvert 3dje år.
 2. Ved samme promosjon må ikke optas flere enn 3 nye medlemmer. Dog kan ordenskapitlet med 2/3 majoritet dispensere herfra.

§ 8

 1. Ordensutdelingen foregår på teatrets festdag den 3. desember.
 2. Festen arrangeres av ordenens embedsmenn.

§ 9

For ordensdekorasjonene erlegges et gebyr, hvis størrelse bestemmes av ordenskapitlet.

§ 10

Forandring i nærværende statutter bestemmes av ordenskapitlet med 2/3 majoritet.